Yurt İçinde Yapılan Evlendirme

Yurt içinde Yapılan Evlendirme (5490 SK m. 23)

5490 sayılı Kanun m. 23 f, I.  Hükmüne göre; Evlendirme işlemini yapanlar; evlenmenin yapıldığı tarihten itibaren on gün içinde düzenlenecek evlenme bildirimini nüfus müdürlüğüne göndermekle yükümlüdür.

5490 sayılı Kanun m. 23 f, I. Mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin yürürlüğe girdiği 4.10.1926 tarihinden önce eski hükümlere göre yapılıp da halen nüfus kütüklerine tescil edilmemiş olan evlenmeler ilgililerin mahkemeden karar almaları suretiyle aile kütüğüne tescil edilir.

Evlendirme Yönetmeliği Madde 32 f. I. Altında yapılan düzenlemelere göre de; yetkili Türk makamları önünde yurt içinde yapılan evlenmeler; evlenmenin yapıldığı tarihten itibaren on gün içinde usulüne uygun olarak düzenlenecek evlenme bildirim formu ile o yerin nüfus müdürlüğüne bildirilir.

5490 sayılı Kanun m. 23 f, I.  Hükmüne göre; İlçe nüfus müdürlüğüne gönderilen evlenme bildirimleri hakkında mevzuata göre gerekli işlemler yapılır. İşlem yapılan yerin nüfus müdürlüğü de tescil etmekle yükümlüdür.

Evlilik kaydının bir süre sicile işlenememesi evliliğin iptali nedeni değildir.

“..Davacı, F..t K….ş ile evlenmesi nedeniyle nüfusta baba hanesindeki nüfus kaydının kapatıldığını, ancak evlendiği kişinin de nüfusta “ölü” olarak kayıtlı olması nedeniyle kendi kaydının F…t’ın nüfusuna nakledilemediğinden boşlukta kaldığını ileri sürerek; baba hanesindeki “kapalı” kaydın eskisi gibi “açık” hale getirilmek suretiyle nüfus kaydının düzeltilmesini istemiştir. Yerel mahkemenin davanın kabulüne dair kararı davalı nüfus idaresi temsilcisi tarafından temyiz edilmiştir. Davacı ile F…t K…ş’ın Karşıyaka Evlendirme Memurluğunda 14.02.2000 tarihinde evlenme töreni yapılarak (TMK.md.142) resmen evlendikleri ve bu evlilik nedeniyle davacının baba hanesindeki kaydının kapatılıp, evlenerek gittiği yerin; Mihalıççık İlçesinin Dinek Köyü, cilt: 16, hane:237 olarak nüfus kaydında gösterildiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır.

Dairemizin 19.10.2009 tarihli geri çevirme kararı üzerine dosyaya eklenen Mihalıççık İlçe Nüfus Müdürlüğünün 16.11.2009 tarihli yazısı ve bu yazıya ekli nüfus kayıt örneğinden; davacının evlendiği F…t K…ş’ın ölüm nedeniyle kapalı olarak gözüken yanlış kaydının idarece açık olarak 04.09.2007 tarihinde düzeltildiği ve bu kişinin “sağ” olarak nüfusta kayıtlı olduğu görülmektedir.

Bu durumda davacının nüfus kaydının, evlendiği kişi olan F…t K….ş’ın nüfusuna taşınarak evlenme kaydının işlenmesinin önünde yasal bir engel kalmamıştır. Nüfus sicilindeki idari hata nedeniyle evlilik kaydının bir süre sicile işlenememesi evliliğin iptali nedeni değildir. Kaldı ki, evlenmenin iptaline veya boşanmaya İlişkin bir dava da bulunmamaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında davanın reddi gerekirken, kabulü doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.” Y2HD, 12.04.2010,2***8-7***0

5490 sayılı Kanun m. 23 f.II. hükmüne göre; Evlenen kadının kaydı kocasının hanesine taşınır. Kocası ölen kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalır. Ancak dilerse babasının kütüğüne dönebilir.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s