Evlenme Başvurusunu İnceleme Usulü

Evlenme Başvurusunu İnceleme Usulü

Evlendirme memuru, evlenme başvurusuna ilişkin evlenme beyannamesi ve buna eklenmesi gereken belgeleri İnceler.

Evlenme Beyannamesinin Evlendirme Yönetmeliğindeki tanımı; “Evlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre doldurulan ve aksi ispat edilinceye kadar doğruluğu kabul edilen evlenmek istenildiğine dair başvuru belgesi.” Şeklinde geçer.

İnceleme mevzuatta öngörülen inceleme usulüne göre yapılır.

Yazışma Usulü

Evlendirme işlerinde kullanılacak olan defter, form ve basılı kâğıtlar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce örneği ve standarda uygun olarak hazırlanır.

Evlendirme Yönetmeliği hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken evlenme beyannamesi ve diğer belgeler Bakanlıktan izin almak şartı ile bilgisayar ortamında düzenlenebilir. Bu form ve belgeler damga resminden ve her türlü harçtan muaftır.

Yazışma

Evlendirme Yönetmeliği Madde 37 f.I hükmüne göre; “Evlendirme memurlukları kendi aralarında doğrudan yazışma yapacakları gibi nüfus idareleri ile de doğrudan yazışma yaparlar.”

Evlendirme memuru, belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu İşle görevlendireceği memur, köylerde ise muhtardır.

İçişleri Bakanlığı il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine ve ilgili dış temsilciliklere evlendirme memurluğu görev ve yetkisi verebilir.

Evlenme Başvurusunun yapılacağı yerler ile ilgili Evlenme Başvurusu Yetkililerini öğrenmek için “Başvuru Makamı” isimli yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Yurt dışında yapılacak evlenmeler için Türk konsoloslukları da ilgili nüfus idareleri ile doğrudan yazışma yapabilirler.

Evlenme İşlemleri ile ilgili olarak gerekli olduğu için istenilen her türlü bilgi ve belgeler aynı gün içinde gönderilir.

Evlenme ehliyet belgesinin gönderilmesi telgrafla istenebilir, ancak belgeler bu yolla gönderilemez. Yönetmelik de evlenme başvurusu dosyasının içerisinde her türlü belgenin aslı olması gerektiği Kopya belgelerinde Onaylı ve tasdikli olması gerektiği düzenlenmiştir. Bu nedenle telgrafla örnek veya ehliyet belgesi gönderilmez.

Kullanılacak Belgeler

Evlendirme Yönetmeliği Madde 38 f. I hükmüne göre; “Evlenme işlemlerinde, Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan belgeler kullanılır.

Konsolosluklar, evlenme ehliyet belgesi istenmesi işini çabuklaştırmak amacıyla ilgililerden, üzerinde adres yazılı zarf ve gidiş dönüş posta işinde kullanılmak üzere uluslararası posta kuponu isteyebilirler.

Kullanılacak Defterler

Evlendirme Yönetmeliği Madde 39 f. II hükmüne göre; “Evlendirme memurlukları gelen ve giden evrakı kayıt etmek zorundadırlar. Bu iş için bastırılmış ve idare amirince tasdik edilmiş kayıt defterleri kullanılır.”

Evrak dağıtımında ve tesliminde teslim alanın imzası alınarak evrak zimmet defteri kullanılır. PTT idaresine teslim edilen evrak için ise posta zimmet defteri kullanılır. Posta zimmet defterinin İlgili bölümlerinin doldurulmuş ise alt kısmının amirce tasdik edilmiş olması şarttır.

İnceleme Konusu

Evlenme talebine dair form beyanname (Evlenme beyannamesi) ve belgeleri alan evlendirme memuru aşağıdaki konularda incelemesini gerçekleştirir;

  • Evlenme dilekçesinin usulüne göre doldurulup doldurulmadığı
  • Evlenme dilekçesinin imza edilip edilmediği (İmza atamayanlar İçin yapılacak işlem hakkında “Evlenme Başvurusu Şekli” yazımızda bilgi verilmiştir.)
  • Evlenme ehliyet belgesi istenilmişse bu belge ile nüfus cüzdanı arasında bir fark olup olmadığı,
  • Evlenme ehliyet belgesi ile nüfus cüzdanı arasında farklılığın kişide hataya sebebiyet verecek nitelikte olup olmadığı,
  • Yaş dolayısıyla rızanın söz konusu olduğu hallerde ana, baba veya vasinin rızası veya mahkemenin izninin bulunup bulunmadığı,
  • Başvuruda bulunanlardan nüfus cüzdanları istenerek kimlik kontrolünün yapılması

Noksanların Tamamlanması

Evlendirme memuru, evlenme başvurusuna ilişkin evlenme beyannamesi ve buna eklenmesi gereken belgeleri incelediğinde bir noksanlık görürse bunu tamamlanmasını sağlar,

Evlenecekler Tarafından Tamamlama

TMK m. 137 f. I. Hükmüne göre; “Evlendirme memuru, evlenme başvurusunu ve buna eklenmesi gereken belgeleri incelediğinde belirlediği noksanlık taraflarca tamamlanacak nitelikte ise bu noksanlık evlenecek olanlara evlendirme memuru tarafından tamamlattırılır.”

Ev. Yon. m. 12 f. IV. Hükmüne göre; Örneğin evlenme ehliyet belgesinin tarafların uyruğu bulunduğu devlet makamlarından bizzat temin edilmesi esastır.

Bunun mümkün olmaması halinde bu belge evlendirme memurları tarafından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile de istenebilir

Evlendirme Memuru Tarafından Tamamlama

Evlenme başvurusunu ve buna eklenmesi gereken belgelerin incelenmesi sonucu başvuruda görülen noksanlık eğer evlendirme memuru tarafından tamamlanacak nitelikte ise bu noksanlık evlendirme memuru tarafından tamamlanır.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s