Evlenme Töreni Sonrası Aile Cüzdanı Verilmesi

Evlenme Töreni Sonrası Aile Cüzdanı verilmesi

TMK m. 143 f. I altında düzenlenen ve hükme bağlanan konulardan biriside; Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir.

Evlendirme Yönetmeliği Madde 30 f.I. altında bulunan düzenlemeye göre de;  “Aile cüzdanı, evlendirme memurluğunca evlenen her çifte verilir” İfadesi mevcuttur.

Tanımı

Evlenme töreni sonucunda kimler arasında evlilik yapıldığını gösteren belgeye aile cüzdanı denilir. Nüfus bilgilerinin de içermesi ve resmi belge olması niteliği ile evlilik cüzdanı nüfus cüzdanı olmaması durumunda nüfus cüzdanı yerine geçer.

İşlevi

Aile cüzdanının farklı işlevleri vardır.

Evliliğin İspatlanması

Aile cüzdanı bu cüzdanda yer alan kadın ve erkeğin evli olduğunu kanıtlayan bir belgedir. Kuşkusuz ki evlilik ilişkisi evliliği kanıtlayan tek belge değildir. Aile cüzdanı bulunmayan kişiler de evli olduklarını elverişli olan her türlü delil ile ispatlayabilir.

Örneğin aile nüfus kayıt örneği de kanıtlama araçlarındandır.

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m. 134. Hükmüne göre; Aile cüzdanlarına Kanunda öngörülenler dışında kayıt ve işaret konulamaz. Bu cüzdanlar hiçbir kişi, kurum tarafından alıkonulamaz. Ancak ihtiyaç duyulan hallerde kurumlar bir suretini saklayabilir.

Dini Törenin Yapılabilmesi

TMK m. 143 f. II. hükmüne göre; Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dini töreni yapılamaz. Yapanlar hakkında tespiti halinde Türk ceza kanunları ilgili hükümnleri gereğince işlem başlatılır. Savcılık böyle bir iddia varlığı halinde bile soruşturma re’sen başlatmak zorundadır.

Bilindiği üzere aile cüzdanı evlenme töreni bittikten sonra evlendirme memuru tarafından eşlere verilmektedir.

Düzenlenmesi

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m. 129 f. I. Hükmüne göre; Aile cüzdanları, aile kütüğündeki kayıtlara uygun olarak düzenlenir.

Geçerlilik süresi dolan nüfus kayıt örneklerine dayanılarak aile cüzdanı düzenlenmesi mümkün değildir. Bu nedenle evlenme başvurusu sırasında nüfus cüzdanı sureti ile işlem yapılma/yapılmama inisiyatifi evlendirme memuruna verilmiştir. Evlendirme memuru nüfus müdürlüğünden alınacak fotoğraflı belge üzerinden işlem yapılmasında ısrar edebilir.

Evlendirme Yönetmeliği Madde 55. Hükmüne göre; Aile cüzdanları yazı makinesi (daktilo veya bilgisayar üzerinden yazıcıda) ile veya mümkün olmadığı takdirde mürekkepli kalemle ve kitap harfleriyle doldurulur.

Evlendirme Yönetmeliği Madde 20 f. V. Altındaki düzenlemeye göre; Aile cüzdanların birinci sayfasına evlenme evlenen erkek ve kadına ait olup başvurusu sırasında evlendirme memurluğuna verilen fotoğrafları yan yana yapıştırılır varsa soğuk damga ile yoksa resmi mühürle mühürlenir.

Cüzdan Kayıt Defterine kaydı yapıldıktan (Kayıt numara ve tarihi evlenme kütüğüne de işlenir) sonra evlenme töreninin bitiminde çiftlere verilir.

Verilecek Olanlar

Aile cüzdanı evlenme sonrasında yapılan başvuru üzerine düzenlenerek verilebilir. Aile cüzdanı sadece Evlendirme Yönetmeliğinde öngörülenlere verilebilir.

Eşlerden Birine

Evlenme sonrasında yapılan başvuru üzerine düzenlenen aile cüzdanı eşlerden birine verilebilir. Aile cüzdanı evlenen erkeğe verilebileceği gibi evlenen kadına da verilebilir.

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m. 147 f. II. altında bulunan düzenlemeye göre; “Evlenmek üzere yapılan başvurularda Maliye Bakanlığınca belirlenen aile cüzdanı bedeli evlendirme memurluklarınca alınır. Evlenme nedeniyle düzenlenen aile cüzdanının seri ve numarası evlenme kütüğüne yazılır.”

Vekillik Belgesi Bulunana

Evlendirme Yönetmeliği Madde 30 f. II. düzenlemesine göre; Aile cüzdanının evlenenlere bizzat verilmesi zorunlu değildir. Bu sebeple evlenme sonrasında yapılan başvurular üzerine düzenlenen aile cüzdanı özel temsil yetkisini kapsayan noterden onaylı vekillik belgesini ibraz eden kişiye de verilebilir.

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m. 160 f. I. Hükmüne göre; “Resmi vekiller, vekillik belgesi ibraz etmek suretiyle nüfus idarelerinde müvekkillerine ait işleri bizzat izlemeye ve onların aile cüzdanını almaya ve bu işlemlere ilişkin belgeleri imzalamaya yetkilidir.”

Yabancı Uyrukluya

Evlendirme Yönetmeliği Madde 34 f, I. Hükmüne göre; Ayrıca İstekleri üzerine çok dilli evlenme belgesi düzenlenerek verilir. Yetkili Türk makamları önünde evlenen yabancı uyruklu kadın ve erkeğe de bir aile cüzdanı düzenlenerek verilir.

Verecek Olanlar

Evlendirme Yönetmeliği Madde 54. Hükmü ile yapılan düzenlemeye göre; İl ve ilçe mal sandıklarınca evlendirme memurlarına uluslararası aile cüzdanları kredili olarak verilir.

Bu cüzdanların zimmetle verilmesi ve bedelin tahsili hususlarında Devlet Muhasebesi Muamelat ve Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır. Aile cüzdan bedelleri sebebiyle merkez ve taşra teşkilatı personeli ile başkonsolosluklar 2489 sayılı kefalet kanununa tabi değildirler.

Evlenme sonrasında yapılan başvuru üzerine düzenlenerek verilebilecek olan aile cüzdanı Türkiye’de verilebileceği gibi yurt dışında da verilebilir.

Nüfus Müdürlüğü

Evlendirme Yönetmeliği Madde 30 f. II. hükmüne göre; Türkiye’de aile cüzdanı almak için evlenme sonrasında nüfus müdürlüğüne başvurulabilir. Nüfus Müdürlüğü almakla yetkili olan kişiye aile cüzdanını verebilir.

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m. 144 f. II. hükmüne göre; “Evlendirme yapıldığı halde evlenme cüzdanının alınmamış olması, Türk vatandaşlığının kazanılması, uluslararası aile cüzdanının kaybolması veya çalınması ya da yıpranması durumlarında nüfus müdürlüklerince aile cüzdanı düzenlenir.”

Evliliğin herhangi bir nedenle son bulması halinde aile cüzdanı düzenlenmez.

Dış Temsilcilikler

Evlendirme Yönetmeliği Madde 30 f.II. hükmüne göre; “Aile cüzdanı almak için evlenme sonrasında nüfus müdürlüğüne başvurulabileceği gibi dış temsilciliklerimize de başvurulabilir.”

Evlendirme Yönetmeliği Madde 30 f.II. hükmüne göre; Dış temsilciliklerimiz, aile cüzdanını almakla yetkili olan kişiye aile cüzdanı düzenleyerek verebilir.

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.129 f.II. hükmüne göre; “Dış temsilciliklerdeki düzenlemelerde aile cüzdanları nüfus kayıt örneğine, doğum formuna veya vatandaşlığa alınma bildirimi formuna dayanılarak doldurulur.”

Aile cüzdanlarının doldurulmasına dayanak teşkil eden belgeler dış temsilciliklere doğrudan gönderilir. Dış temsilciliklere verilmek üzere düzenlenen belgelerin ilgiliye elden teslim edilmesinin zorunlu olduğu hallerde, üzerine gönderilen makamın yazıldığı kapalı zarf içinde, zarfın açılacak kısmı imzalanıp mühürlenerek verilir.

Değişikliklerin işlenmesi

Evlendirme Yönetmeliği Madde 30 f.I. hükmüne göre; “Aile cüzdanının alınması ve cüzdana kaydedilmiş şahısların kişisel durumlarında meydana gelen değişikliklerin bu cüzdana işlettirilmesi eşlerden biri tarafından yaptırılır.”

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.146. hükmüne göre; “Aile cüzdanının alınmasından sonra eşlerin veya çocuklarının kimliğine ilişkin bilgilerde değişiklik olması ve bu bilgilerin eklenmesi talebi ile müracaat edilmesi halinde, uluslararası aile cüzdanında gerekli değişiklikler veya eklemeler yapılarak açıklamalar bölümünde bu husus belirtilir. Aile cüzdanı değişiklikler ve eklemeler yazıldıktan sonra ilgiliye iade edilir.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s