İdari para cezasına itiraz talebi

“iş davası” örnekleri; İdari para cezasına itiraz talebi

Bakanlık tarafından verilen idarî para cezasına itiraz taleplerinde görevli mahkeme idare mahkemesidir

“… Davacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce, mülga (Yürürlükten kaldırılan)1475 sayılı İş Kanunu’nun 25 ve 98, 4857 sayılı yasanın 30, 101 ve 108. maddelerine göre idarî para cezası verildiğini, söz konusu idarî para cezasının tamamen ödendiğini ve idarî para cezasının iptali için idare mahkemesinde açılan davanın reddedildiğini, temyiz taleplerinin temyiz ve karar düzeltme yolu kapalı olduğu için yerinde görülmediğini, idarî para cezasının yeteri kadar sakat ve eski hükümlü çalıştırılmaması gerekçesine dayalı olarak tahakkuk ettirildiğini, bunun haksız ve dayanaksız olduğunu belirterek, ödediği 46.842,00YTL idarî para cezasına mahsuben 1.000,00 YTL.’nin faiziyle birlikte davalı kurumdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı, İYUK’nun 2. ve 4857 sayılı İş K’nun 108. maddesindeki düzenleme gereğince dava konusu uyuşmazlığa bakmakla görevli mahkeme idare mahkemesi olduğunu belirterek davanın görev yönünden reddini savunmuştur. Mahkemece, davacıya işyerinde yasa ve yönetmelikte belirtilen oranda özürlü ve eski hükümlü çalıştırmadığı gerekçesi ile davalı idare tarafından idarî para cezası kesilmiş, bu işleme karşı idare mahkemesine itiraz edilmiş, dava ret edilmiş ve kesinleşmiştir. Davacı kesinleşen karar üzerine tahakkuk ettirilen idarî para cezasını idareye ödemiştir.

Dava Konusu: Mahkemeye getirilen uyuşmazlık ödenen bu İdarî para cezasının geri alınmasına ilişkindir.

İYUK’un 2. maddesinde ve 4857 sayılı yasanın 108.maddesinde idare tarafından verilen idarî para cezalarına karşı idare mahkemelerinde itiraz edilebileceğine ilişkin düzenleme yapıldığı, davacının da buna göre İdarî yargıya başvurup yasal yolları tükettiği görülmüştür. Yeniden adlî yargıya başvurmakla bir yargı yolu tarafından kesin hükümle sonuçlandırılan uyuşmazlık başka bir yargı yolu vasıtasıyla etkisiz hâle getirilmiş olacağından ve ortada kesinleşmiş bir hüküm varken uyuşmazlığın yeniden dava yoluyla gündeme getirilmesi usul ve yasaya uygun olmadığı gerekçesi İle davanın reddine karar verilmiştir. Görev konusu kamu düzenine ilişkin olup mahkemece kendiliğinden dikkate alınmalıdır. İş mahkemelerinin görev alanını hâkim, tarafların iddia ve savunmalarına göre değil, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 1. maddesini esas alarak belirleyecektir. 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya İş Kanunu’na dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözüm yeri iş mahkemeleridir. Somut uyuşmazlıkta, İş Kanunu’nun 108. maddesi uyarınca para cezası verilmesi işlemine bağlı olarak açılan bu dava idarî bir işlemin devamı niteliğinde olduğundan, idarî yargının görevli olduğunun kabulü gerekmektedir. Bu durumda mahkemenin görevsizlik kararı vermesi gerekirken yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir…” Y9HD, 02.07.2009, 2***3/2***1 E.K.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s