İdari tasarrufla atanma

“iş davası” örnekleri; idari tasarrufla atanma

Savunma Sanayi Müsteşarlığı denetçisi idari tasarrufla atandığından idari yargı görevlidir

“… Somut olayda davacı 3238 sayılı kanun 17. maddesi hükmü çerçevesinde Millî Savunma Bakanlığı tarafından 26.02.2008 tarihli yazıyla 01.03.2008 tarihinden itibaren görev yapmak üzere Savunma Sanayi Müsteşarlığı’na denetçi olarak atanmıştır. 3238 sayılı kanunun denetim başlığını taşıyan 17. maddesine göre “Müsteşarlık ve Fonun her türlü işlemi Başbakanlık, Millî Savunma Bakanlığı ve Maliye ve Gümrük Bakanlığınca iki yıl için seçilecek birer kişiden teşekkül eden bir kurul tarafından denetlenir”. İş ilişkisinden söz edebilmek için aradaki ilişkide şu unsurların bulunması zorunludur:

  1. Serbest irade ile yapılmış sözleşme,
  2. Bağımlı iş görme,
  3. Ücret karşılığı çalışma.

Davacı, davalı müsteşarlıkta iş sözleşmesine bağlı olarak çalışmamış, 3238 sayılı kanunla atanmak suretiyle denetçilik görevine getirilmiştir. Davacının sözleşme ile çalıştığının kabulüne olanak yoktur. Arada statü hukukuna dayalı atama tasarrufu vardır. Uyuşmazlığın aradaki ilişki nedeniyle idari yargı yerinde görülmesi gerekir. Mahkemece dava dilekçesinin yargı yolu yanlışlığı nedeni ile reddine kararı verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek karar verilmesi hatalıdır…” Y9HD, 20.12.2011, 7**5/4***0 E.K.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s